HOME|La Scuola|La storia|La Tecnica|Articoli|Video|LINKS  
 
HOME

La Scuola
  Programma di studio
  Calendario
L'Associazione
  Statuto
  VideoBiblioteca
La storia
  Origini dello stile
  Genealogia
  I Maestri
La Tecnica
  Baijiazhi Meihua Quan
     5 figure nel baijiazhi
  Wushi Luodi Ganzhi MeihuaZhuang
     Teoria e pratica
     Le 5 posizioni e i 5 elementi
     La pratica del wushi
  Lo studio delle armi
     Terminologia generale
     Classificazione
     Le 18 armi
Articoli
Immagini/Video
Eventi
LINKS

 

 
 

 


 

Biografie di Maestri
 
  Bai Jindou PDF
  Feng Keshan

  Han Qichang

  Jia Huchen

  Liu Baojun

  Lu Gongli

  Lu Jianmin

  Wang Shouyi

  Wang Zhizhong

  Yan Zijie

  Yang Bing

  Yang Shiwen

  Zhang Congfu

  Zhang Zuyao

  Zhao Sanduo

  Zou Hongyi

 


 Accessi:

Hit Counter